Пречиствателна станция 6-8 ЕЖ – LUX

Пречиствателните станции MONOBLOCK са произведени от фирма BIOROCK – Люксембург.Пречиствателни станции BIOROCK

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води - MONOBLOCK Брошура

Пречиствателните съоръжения тип BIOROCK, представляват нов етап в развитието на пречиствателните технологии от модулен тип. Системите BIOROCK се базират на уникалната, почти без поддръжка технология, като работят на смесен принцип без зареждане на бактерии. Системата се състои от един резервоар: Първичен резервоар-денитрификационно стъпало, като в него се задържат утаените неразтворени вещества и пясък. Времето на задържане на отпадъчните води в резервоара, дава възможност за предварително пречистване на отпадъчните води (редукция на БПК5, НВ, Общ N и Общ Р). Отпадъчните води, преди да постъпят в биореактора, преминават през тръбен филтър, който задържа плаващите груби вещества и се промива периодично, съгласно указанията в инструкцията.

Биореактор BIOROCK #Биореактор #BIOROCK #безток

В настоящото пречиствателно съоръжение се прилага естествения процес на биологично окисление на водата, върху оросяема биомаса. Частично пречистените води от първичната секция, гравитационно постъпват върху биофилтър. Биофилтърът BIOROCK медия – представлява специален продукт от последно поколение, което е допълнително третирано със специална смес – ензим, който стимулира растежа на бактериите, позволяващи непрекъснато функциониране на пречиствателния процес. Животът на BIOROCK медиите е практически неограничен, като зависи от състава на отпадъчните води и интензивността на използването на BIOROCK системата. #BIOROCK #пречиствателнасистема

Пречистването на отпадъчните води с предлаганата технология BIOROCK позволява и при високи натоварвания повторното използване на пречистените отпадъчни води. #отпадъчниводи

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТАprecistvatelni stancii

 • Без непредвидени разходи #GRAFПречиствателнаСтанция
 • Без консумация на електроенергия #ГРАФПречиствателнаСтанция
 • Няма движещи се механични части #ПречиствателнаСтанцияAnaerobixprecistvatelni stancii
 • Не се влияе съществено от натоварването на отпадъчна вода
 • Компактно съоръжение за вкопаване или за надземен монтаж с UV-защита
 • Всичко в един модул #ПречиствателнаСтанцияGRAF
 • Най ниски експлоатационни разходи в сеарнение с всички други съоръжения #ПречиствателнаСтанцияOne2Cleanprecistvatelni stancii
 • Най добри показатели на пречистената вода в сравнение с други съоръжения от подобен тип
 • Бърза доставка #доставканапречиствателнастанция
 • Лесен монтаж #монтажнапречиствателнастанция
 • Опции за модернизация на пречиствателни станции с нисък параметър на пречистване, налични изгребни ями и септични резервоари с биореактор #биореактор

Материал: резервоарите са изработени от полиетилен висока плътност HDPE с UV-защита

Гаранция на резервоарите: 25 години #резервоарите

Гаранция на филтъра: 5 години #биофилтър

Поддръжка: при необходимост / според натоварването

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условиятаПречиствателни станции

 • подложен бетон
 • трошен камък с трамбовка
 • стабилизиран пясък/сипица

Обратен насип: според терена и условията #Обратеннасип

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък/сипица

Използвани тръби: според натоварването #BIOROCK #тръби

 • НТРР #пречиствателнастанциябезток
 • PVC #пречиствателнистанциибезток

Пречиствателни станции - CE Маркировка #Пречиствателнистанции #CE #Маркировка

 • CE EN 12566-1, EN 12566-3: 2005+A1, EN 12566-6 #EN12566-3
 • БПК5: 99 % / ХПК: 96 % / НВ: 99 % / kW/ден: 0 #БПК5 #99% #ХПК #НВ

MONOBLOCK #пречиствателнастанцияMONOBLOCK

Модел Еквивалент жител Qср.ден Дължинa Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Тегло Волта Ел.енергия
MONOBLOCK [ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [V] [kW]
MONOBLOCK-3-1000 6-8 0.9 3.790 1.200 2.000 1.400 270 110-110 474 без без

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата е непрепоръчително!


Пречиствателна станция за еднофамилна къща

*Цена с ДДС: 10.595'лв / 9.535,50 лв. #Пречиствателнастанциязаеднофамилнакъщацена

Посочената цена включва: #BIOROCKПречиствателнаСтанция

 • първичен резервоар с капак #първиченрезервоар #биореактор
 • първичен филтър #пречиствателнистанции, #поддръжка, #първиченфилтър
 • биореактор с биофилтър и капак #капак #Пречиствателнастцниязаеднофамилнакъща

Посочената цена не включва: #ПречиствателнаСтанцияBIOROCK

Срок за доставка: на склад #пречиствателнастанция, #резервоаризавода

*Забележка: До изчерпване на количеството.

 

precistvatelni stancii     precistvatelni stancii      precistvatelni stancii      precistvatelni stancii      пречиствателна станция за къща цена        пречиствателна станция за къща цена      пречиствателна станция за къща цена     пречиствателна станция за къща цена      precistvatelni stancii poddrajka

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.biorock.com

Tags: prechistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, sistemi za dazhdovna voda, Биологична пречиствателна станция, биофилтър, еднофамилни пречиствателни станции, Екологични продукти, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Оребрени резервоари за вода за вкопаване, Отпадъчни води, преносими къщи, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни станции за отпадъчни води води, Резервоари за вкопаване, Резервоари за вода за подземен монтаж, сглобяеми къщи, Филтри за дъждовна вода