Съветник за малки пречиствателни станции


Малките пречиствателни станции за къщи намират все по широко приложение в днешни времена, като се използват в населени места, които не са свързани или не могат да бъдат свързани с местната канализационна система. Системите представляват една модерна септична яма в която се задържат неразтворените и неразтворими вещества. С течение на времето те образуват отпадъчната утайка. Тази утайка в зависимост от съоръжението се стабилизира до определена степен и се почиства при необходимост. Срокът на почистване се определя на първо място от самите ползватели а именно какво ще изхвърлят в тоалетната. Почистването се извършва с помощта на специализиран автомобил - калочистачна машина или помпа.

Всички системи са сертифицирани до определена степен, като Пречиствателна станция за къща ценаразликата е в обема, който трябва да се съобрази с терена, разположение на обекта, достъпност, разрешително за заустване, степен на пречистване и др.

МАЛКИ ЛОКАЛНИ БИОЛОГИЧНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

  • Избор #изборнапречиствателнастанция
  • Покупка #покупканапречиствателнастанция
  • Управление #управлениенапречиствателнистанции
  • Експлоатация #експлоатациянапречиствателнистанции
  • Поддръжка #поддръжканапречиствателнистанции

Няколко важни неща на които трябва да се обърне внимание при избора на малка локална пречиствателна станция!


Какво е отпадъчна вода? #Каквоеотпадъчнавода?
- Количество отпадъчна вода #Количествоотпадъчнавода
- Смесена или разделна канализация #Смесенаилиразделнаканализация
- Повторно използване на отпадъчните води #Повторноизползваненаотпадъчнитеводи


Защо трябва да се пречиства отпадъчната вода? #Защотрябвадасепречистваотпадъчнатавода?
- Въздействие върху подпочвените води #Въздействиевърхуподпочвенитеводи
- Въздействие върху повърхностните води #Въздействиевърхуповърхностнитеводи


Как се пречиства отпадъчната вода? #Каксепречистваотпадъчнатавода?
- Биологични и хидравлични процеси #Биологичниихидравличнипроцеси
- Комунални пречиствателни станции #Комуналнипречиствателнистанции
- Частни пречиствателни станции #Частнипречиствателнистанции


Какви пречиствателни станции има? #Каквипречиствателнистанцииима?prechistvatelni stancii sravni
- Забранени решения (попивни ями) #Забраненирешения, #попивниями
- Инфилтрационни системи (лагуна) #Инфилтрационнисистеми, #лагуна
- Системи с биофилтър (TK) #Системисбиофилтър, #TK
- Системи с фиксирана биомаса биофилм (FB) #Системисфиксиранабиомасабиофилм, #FB
- Системи с плаваща биомаса (WB) #Системисплаващабиомаса, #WB
- Въртящ се биофилтър (RBC) #Въртящсебиофилтър, #RBC
- Системи в режим на непрекъсната аерация (BB) #Системиврежимнанепрекъснатааерация, #BB
- Последователно дозиращ биореактор (SBR) #Последователнодозиращбиореактор, #SBR
- Системи с дозирана аерация (CBR) #Системисдозиранааерация, #CBR
- Мембранни пречиствателни станции (MBR) #Мембраннипречиствателнистанции, #MBR
- Системи с допълнително UV третиране #Системисдопълнително #UVтретиране
- Системи с допълнително неотрализиране на фосфор #Системисдопълнителнонеотрализираненафосфор
- Допълнителни модули #Допълнителнимодули


На коя пречиствателна станция да се спрем? #Накояпречиствателнастанциядасеспра?
- Изискване на околната среда и водите #Изискваненаоколнатасредаиводите
- Естествени процеси или техническо оборудване #Естественипроцесиилитехническооборудване
- Ново строителство или модернизация #Новостроителствоилимодернизация
- Системи с въздуходувки, помпи или без #Системисвъздуходувкиилипомпи
- Повишаване ефективноста на пречистване #Повишаванеефективностанапречистване
- Ниска консумация на ел.енергия или без#Нискаконсумациянаел.енергия
- Поддръжка и обслужване #Поддръжкаиобслужваненапречиствателнастанциязаотпадъчниводи
- Трайност #Трайност


На какво трябва да се обърне внимание при узаконяването? #Накаквотрябвадасеобърневниманиеприузаконяването?
- Изисквания на компетентните органи #ИзискваниянакомпетентнитеорганиРИОСВ
- Разрешително и норми за заустване #Разрешителноинормизазаустване
- Процедура за издаване на разрешително за заустване #Процедуразаиздаваненаразрешителнозазаустване


Планиране, проектиране и монтаж на малка пречиствателна станция #проектиране #монтажнамалкапречиствателнастанция
- Пречиствателна станция за нов обект или модернизация на вече изграден
- Довеждаща канализация #Довеждащаканализациянапречиствателнастанция
- Вентилация #Вентилациянапречиствателнасprechistvatelni stancii sravniтанция
- Електрическо оборудване #Електрическооборудванезапречиствателнастанция


Поддръжка и обслужване #Поддръжкаиобслужванепречиствателнистанции
- Поддръжка #Поддръжканапречиствателнистанции
- Сервиз #Сервизнапречиствателнистанции


Експлоатация на системата #Експлоатациянасистематазаотпадъчниводи
- Задължения на оператора #Задължениянаоператоранапречиствателнистанции
- Задължения на лицето за поддръжка
- Отстраняване на утайките #Отстраняваненаутайкитеотпречиствателнистанции
- Регулаторен мониторинг #Регулаторенмониторингнапречиствателнистанции


Разходи #Разходинапречиствателнистанции
- Проектиране - СМР #ПроектиранеСМРна пречиствателнистанции
- Експлоатационни разходи #Експлоатационниразходинапречиствателнистанции

Заключение

Изисквани параметри на пречистените води по Наредба № 6/9.11.2000 г. на МОСВ:#МОСВ

  • БПК5 ≤ 25 мг/л #БПК5: 90.0 %
  • ХПК ≤ 125 мг/л #ХПК: 78.0 %
  • НВ ≤ 35 мг/л #НВ: 88.0 %

Изборът на технологичната схема зависи основно от количеството и качествата на отпадъчната вода, от режима на нейното постъпване в пречиствателната станция и от необходимата степен на пречистване, съобразно изискванията за заустване на пречистената вода в приемника.

Системите трябва да разполагат с необходимите сертификати, относно повторното използване на отпадъчните води и тяхното по нататъшно заустване в природата.

За консултация, оглед и препоръка на малка пречиствателна станция не се колебайте и се свържете с нас.

Малки биологични пречиствателни станции и др. продукти за отпадъчни води. #биологичнипречиствателнистанции #отпадъчниводи