ЕНЗИМИ за пречиствателни станции и септични ями

БИОЕНЗИМИ

Продуктите са предназначени за пречистване на отпадъчни води в септични ями, външни тоалетни, мазноуловители, тръби, сифони, канали и пречиствателни станции за отпадъчни води. Изцяло природени биологичени
Вижте повече
водомерна шахта

водомерни шахти

ВОДОМЕРНИ ШАХТИ Водомерните шахти с топлоизолация са предназначени за монтаж на водомер за индивидуални къщи и други по-малки водопотребители, извън сградата. Произвеждат се повече от 25
Вижте повече
Пречиствателна станция за къща цена

Пречиствателни станции

Съветник за малки пречиствателни станции Малките пречиствателни станции за къщи намират все по широко приложение в днешни времена, като се използват в населени места, които не
Вижте повече

Сайтът ECOBOX предлага широка гама от: пречиствателни станции, резервоари за вода, филтри за вода, сепаратори и др. улеснени и надеждни водопроводни и канализационни решения в отговор на конкретните изисквания на клиентите. ECOBOX е основна точка между интересите на своите клиенти и предлаганите продукти. Взаимното доверие и прозрачност са основните елементи на бизнес-партньорството ни. Професионализмът в рамките на моралните и етични стандарти при нас е задължителен, като почтеността и лоялността.

Екипът е изграден от опитен колектив с дългогодишен опит в областта за пречистване на отпадъчни и дъждовни води. Компанията има за цел да представи на своите клиенти полезни и практични продукти за довеждане, пречистване, съхранение и отвеждане на отпадъчните и дъждовни води от битови и търговски нужди.

Фирмата е с дългогодишен опит в проектирането, доставката и монтажа на пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет от 4-5 е.ж до над 20 000 е.ж. Фирмата работи с екипи от професионалисти с широки познания и международен опит. Екипът ни винаги се стреми към високо качество и добре свършена работа. Крайната ни цел е изграждане на ефективни системи, при възможно най-ниски експлоатационни разходи.

Използването на модерни и иновативни технологични открития, прилагането на системи за качество, непрестанното обучение, партньорството ни с международни компании, личният контакт с клиента и бързите ни отговори са част от формулата за УСПЕХ, която прилагаме.

В етапа на техническа помощ екипът от технолози и химици анализира различни варианти на технологични схеми, с цел оптимизиране на първоначалните капиталовложения и последващите експлоатационни разходи за всеки конкретен проект.

 • Намиране на оптимални решения в дългосрочен план.
 • Търсене на вариантни решения за постигане на минимални експлоатационни разходи (електроенергия, реагенти, вода и др.).
 • Предлагане на варианти с лесна поддръжка и експлоатация.
 • Не сме зависими от нито един производител и затова предлагаме независимо консултиране и вариантни решения на нашите клиенти.
 • Подготовка на документи за съгласувателни процедури и издаване на рарешително за заустване на пречистени отпадъчни води.

За качественото изпълнение на дейността си фирмата сътрудничи с екипи от високо квалифицирани експерти технолози, химици и проектанти по всички части на проекта (строително - конструктивна, електро, КИПиА, машинна, архитектурна, ОВиК, енергийна ефективност, пожарна безопасност, геодезия, геология, хидрология, ПБЗ, план за управление на строителните отпадъци, озеленяване и др.). Всички проектанти притежават удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадени от КИИП.

При проектиране за гаранция на УСПЕХА спазваме следните правила:

 • Обследване на вариантни решения, с цел оптимизация на бъдещи разходи.
 • Добра координация и съгласуване на работата на отделните специалности.
 • Пълна автоматизация и управление на процеса, което намалява необходимостта от голям брой високо квалифициран персонал.
 • Всеки един проектант от екипа се стреми към минимални капиталовложения и експлоатационни разходи за съответната проекта част, при спазване на нормативната уредба и надеждност на конструкцията.
 • Постоянен авторски надзор и контрол на изпълнението, за съответствие с проекта.

Ние гарантираме качеството на предложените технологични решения и постигане на карйните резултати.

Всички обявени цени в сайта са в български лева с включен ДДС.

Общи условия.

#пречиствателнистанции, #ПСОВ, #резервоарзавода, #HDPE

#септичнаяма, #резервоарзавкопаване, #септичнирезервоари

#сепаратори, #кму, #мазниноуловител, #каломаслоуловител

#дренажентунел, #дренаж, #пречиствателнастанция, #анаеробнасистема, #аеробнапречиствателнастанция

#пречиствателнастанциябезток, #резервоар

#пречиствателнастанциязакъщацена, #биофилтър

#резервоарзавкопаване, #полиетиленоврезервоар

Нашите услуги за Вас

#малкипречиствателнистанции, #битовиводи

 • Съдействие при избора на продукт
 • Остойностяване
 • Посещение на обекта
 • Изготвяне на работна схема
 • Проектиране
 • Доставка до адрес
 • Съдействие при инсталиране
 • Узаконяване
 • Въвеждане в експлоатация
 • Поддръжка
 • Мониторинг на водата
 • Осигурен гаранционен и след гаранционен сервиз

#монтажнапречиствателнастанция

#монтажнарезервоар

#каломаслоуловител

#биологичнапречиствателнастанция, #бидони

#филтризадъждовнавода

#помпа, #хидрофор, #помпазамръснавода

#многофамилнипречиствателнистанции

#пречиствателнастанциязакъща

#тръби, #фитинги, #отпадъчнавода

#мръснавода, #септиченрезервоар

#септичниями, #утаител, #мръснаичиставода

#оборудванезапречиствателнастанция

#модернизациянасептичнаяма