БИОЕНЗИМИ

Продуктите са предназначени за пречистване на отпадъчни води в септични ями, външни тоалетни, мазноуловители, тръби, сифони, канали и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Изцяло природени биологичени продукти, безвредени за хората и околната среда. Не съдържат патогенни микроорганизми и химикали, неутрални и нетоксични. Не са агресивни към третираните повърхности. #биологиченипродукти, #микроорганизми

Описание: #бактериалникултури, #пречистваненаотпадъчниводи

Безопасна природна технология, продукти съдържащ избрани бактериални култури, които след активация във вода се размножават и отстраняват вредните органични съединения. При процесите не се отделят неприятни миризми. Характеризират се с висока концентрация на полезни микроорганизми. #неприятнимиризми


Предимства: #Еднофамилнакъща, #контейнер, #преместваемакъща

 • Предотвратяват натрупването на органични вещества, като ги разграждат и редуцират #разграждат
 • Висококачествени продукти с високо съдържание на активни култури бактерии #бактерии #културибактерии
 • Премахват неприятните миризми по естествен начин #неприятнитемиризми
 • Ускоряват разграждането на мазнини, целулоза, греси, протеини, нишесте и др. #мазнини
 • Намаляват необходимоста от почистване на системите чрез цялостно изпомпване #почистваненасистемите
 • Решават проблемите с реактивирането на излезли от експлоатация ями #ями

#сухитоалетни

Добавка за септични резервоари, ями и сухи компостни тоалетни /БИО-П1/

След редовно месечно приложение, съдържанието на резервоарите се редуцира до утайка и отделена вода. Продуктът е подходящ за използване през цялата година, тъй като съдържанието на септичната яма не замръзва през зимата.

При използване в сухи тоалетни, микроорганизмите започват да разграждат органичните вещества, като редуцират значително неприятните миризми. #Добавказасептичнирезервоари, #септичнатаяма

Приложение: #пречиствателнистанции, #септиченрезервоар, #септичнаяма, #септичниярезервоар

100 грама от продукта се разтварят в 2 литра хладка вода и се оставят 15-30 минути за активиране. След това съдържанието се добавя в септичния резервоар или яма.

За бързо стартиране на биологичните процеси при системи с обем до 5 м3, препоръчваме увеличено количество от продукта през първия месец, а именно 200 грама, или 100 грама на всеки 14 дни. Месечната доза за системи с обем до 5 м3 е 100 грама. #биологичнитепроцеси, #резервоар, #пречиствателнастанция


#отпадъчниводи, #пречиствателнистанции, #пречиствателнасистема

Добавка за пречиствателни станции за битови отпадъчни води

Съдържа смес от естествени бактерии и ензими, които добавени в системата ускоряват прираста на активна утайка и оптимизират работата на ПСОВ. Продуктът може да се използва и като средство за подобряване работата на системи, работещи в режим - продължителна аерация с ниско натоварване на утайката. #ускоряватприрастанаактивнаутайка

Приложение:  #активнаутайкавПСОВ, #въвежданевексплоатация, #ПСОВ, #продължителнааерация

За първоначално формиране на активна утайка в ПСОВ, добавете по 50 грама през първата и втората седмица след въвеждане в експлоатация. За подпомагане работата на ПСОВ в режим - продължителна аерация с ниско натоварване на утайката, добавяйте по 50 грама на всеки 14 дни. 50 грама от продукта се разтваря в 2 литра вода, 100 грама в 4 литра. След 15 минути, съдържанието се добавя на вход ПСОВ, или директно в биореактора. #биореактора


#Добавкапротивотлаганиянамазнини, #мазнини, #отпушваненаканали, #почистваненасептичниями

Добавка против отлагания на мазнини в канализационната система

Съдържа смес от естествени бактерии и ензими, които разграждат мазнините и органичните вещества. Предотвратява се отлагането на мазнини по повърхността на канализационните тръби и последващото им уплътняване в мазниноуловителите.

Редовната употреба на продукта предотвратява запушването на канализационните тръби.

Приложение: #органичнивещества, #канализационнитръби

Разтворете съдържанието на опаковката в 2 литра хладка вода (30-40 °C) и го оставете 15-30 минути за да се активира. Периодично разбърквайте. След това изсипете разтвора в мивката, в рамките на 1 час от активирането. Необходимо е той да остане в системата минимум 8 часа, затова се препоръчва да се използва в момент, когато мивката е минимално натоварена. #мазниноуловителите, #отлаганетонамазнини, #естественибактерии, #ензими


Полезни съвети:

 • След почистване на системите с дезинфекционни препарати е добре БИОЕНЗИМ да се приложи след известно време, за да не се неутрализират микроорганизмите от вредното действие на препаратите. #микроорганизмите
 • Най-добър резултат от дозирането с БИОЕНЗИМ се постига при третиране, непосредствено след механичното отстраняване на уплътнената утайка. Препоръчително е да се остави известно количество утайка, на дъното на съоръжението, за да се осигури оптимална среда за развитието на бактериите. #бактериите, #утайка#Бакти+ #бактериите
 • БИОЕНЗИМ осигурява безопасно въвеждане в експлоатация на локалните пречиствателни станции за отпадъчни води, както нови, така и на сервизирани. БИОЕНЗИМ предотвратява необходимоста от добавяне на начална утайка, от друга работеща ПСОВ. #въвежданевексплоатацияналокалнитепречиствателнистанции
 • В случай, че канализацията е напълно запушена е препоръчително да се почисти предварително механично, след което да се използва БИОЕНЗИМ за окончателно почистване и профилактика. #канализациятаенапълнозапушена
 • За постигане на оптимален ефект от продуктите, спазвайте препоръчителните дозировки и интервали за третиране с БИОЕНЗИМ. #БИОЕНЗИМ

 

Безопасност при употреба: #Безопасностприупотреба

 • Да не се вдишва, да не се поглъща, да се избягва контакт с очите и отворени рани.
 • След всяка употреба ръцете да се измият със сапун и вода. #ръцетедасеизмиятсъссапунивода
 • Да се съхранява на сухо място, при температура между 5-35° С.
 • След всяка употреба внимателно затворете опаковката.

 

Цени с ДДС:      100 гр - опаковка - 9'лв.

Цена с ДДС:      500 гр - опаковка - 30'лв.

Цена с ДДС:    1000 гр - опаковка - 48'лв. #органичниотпадъци

Цена с ДДС:     200 мл - разфасовка - 18'лв. #културибактерии#Бакти+


Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.bioprospect.cz

Tags: Активна утайка, Бактерии, Бактерии за пречиствателни станции, Бактерии за септични резервоари, Бакти+, БИОЕНЗИМ, биологичени продукти, Биологична маса, БИОПРОСПЕКТ, Екологичен продукт, Екологични продукти, Ензими, Затлачени ями, Изгребна яма, микроорганизми, Отпушване на канали, Отпушване на септични ями, Пречиствателна система, Пречиствателни станции, Септичен резервоар, Септична яма