ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ BIOROCK

Пречиствателните станции BIOROCK са произведени от фирма BIOROCK – Люксембург.Пречиствателни станции BIOROCK

Малките пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, малки хотели, които не са свързани към местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални и др.

Технологична схема на пречистване на отпадъчните води - BIOROCK Брошура

Пречиствателните съоръжения тип BIOROCK, представляват нов етап в развитието на пречиствателните технологии от модулен тип. Системите BIOROCK се базират на уникалната, почти без поддръжка технология, като работят на смесен принцип без зареждане на бактерии. Системата се състои от два последователно свързани резервоара: Първичен резервоар-денитрификационно стъпало, като в него се задържат утаените неразтворени вещества и пясък. Времето на задържане на отпадъчните води в резервоара, дава възможност за предварително пречистване на отпадъчните води (редукция на БПК5, НВ, Общ N и Общ Р). Отпадъчните води, преди да постъпят в биореактора, преминават през тръбен филтър, който задържа плаващите груби вещества и се промива периодично, съгласно указанията в инструкцията.

Биореактор ECOROCK #Биореактор #BIOROCK #безток

В настоящото пречиствателно съоръжение се прилага естествения процес на биологично окисление на водата, върху оросяема биомаса. Частично пречистените води от първичния резервоар, гравитационно постъпват върху четирислоен биофилтър. Горните два слоя съдържат биофилтър BIOROCK медия. Средният слой се състои от PVC пълнеж, който представлява аерационна зона, като долният слой съдържа отново биофилтър BIOROCK медия. Биофилтърът BIOROCK медия – представлява специален продукт от последно поколение, което е допълнително третирано със специална смес – ензим, който стимулира растежа на бактериите, позволяващи непрекъснато функциониране на пречиствателния процес. Животът на BIOROCK медиите е практически неограничен, като зависи от състава на отпадъчните води и интензивността на използването на BIOROCK системата. #отпадъчниводи #пречиствателнисистеми

Пречистването на отпадъчните води с предлаганата технология BIOROCK позволява и при високи натоварвания повторното използване на пречистените отпадъчни води.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА #пречиствателниатанции #ПСОВprecistvatelni stancii

 • Без непредвидени разходи
 • Без консумация на електроенергия
 • Няма движещи се механични частиprecistvatelni stancii
 • Не се влияе съществено от натоварването на отпадъчна вода
 • Компактно съоръжение за вкопаване или за надземен монтаж с UV-защита
 • Най ниски експлоатационни разходи в сеарнение с всички други съоръженияprecistvatelni stancii
 • Най добри показатели на пречистената вода в сравнение с други съоръжения от подобен тип
 • Бърза доставка #доставканапречиствателнистанции
 • Лесен монтаж #монтажнапречиствателнистанции
 • Опции за модернизация на пречиствателни станции с нисък параметър на пречистване, налични изгребни ями и септични резервоари

Материал: резервоарите са изработени от полиетилен висока плътност HDPE с UV-защита

Гаранция на резервоарите: 25 години #Гаранциянарезервоарите

Гаранция на филтъра: 5 години #prechistvatelnistancii

Поддръжка: при необходимост / според натоварванетоПречиствателни станции

Уплътнената утайка, която се образува от 1 ЕЖ годишно е около 200 л.

Монтаж: може да се извърши от самият клиент спазвайки инструкцията за монтаж

Основа: според терена и условията

 • подложен бетон
 • трошен камък с трамбовка
 • стабилизиран пясък/сипица

Обратен насип: според терена и условията

 • земновлажен бетон
 • стабилизиран пясък/сипица

Използвани тръби: според натоварването

 • НТРР
 • PVC

Първично третиране - CE Маркировка #Първичнотретиране #Маркировка

 • CE 12566-1 #CE12566-3 #пречиствателнистанциибезток
 • Хидравлична ефективност 99.86 %
Модел

Еквивалент жител

Обем

Дължинa

Ширина

Височина

Вход

Изход

Тръби DN

Тегло

Ел.енергия

Цена

BIOROCK ST [ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [kW] [с ДДС]
BIOROCK ST1-2000 4 2 1.400 1.150 2.075 1.373 1.353 110-110 142 без 3.720'лв
BIOROCK ST1-3000 6 3 2.150 1.150 2.075 1.373 1.353 110-110 230 без 5.541'лв
BIOROCK ST1-5000 10 5 3.500 1.150 2.175 1.473 1.453 110-110 408 без 9.365'лв
BIOROCK ST1-7500 15 7.5 3.220 2.150 2.492 1.885 1.840 160-110 384  без 11.393'лв

 


Биореактор / биофилтър #Биореактор #биофилтър

 • CE 12566-3: 2005+A1
 • БПК5: 98.7 % / ХПК: 96.3 % / НВ: 99.3 % / NH4–N: 90.5 % / kW/ден: 0 #БПК5 #ХПК #НВ #NH
Модел Еквивалент жител Qср.ден Дължина Ширина Височина Вход Изход Тръби DN Тегло Ел.енергия Цена
ECOROCK [ЕЖ] [м³] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] [кг] [kW] [с ДДС]
ECOROCK-1500 6 0.9 1.150 1.150 2.075 1.353 272 110-110  197 без 6.382'лв
ECOROCK-2000 10 1.5 1.400 1.150 2.075 1.353 272 110-110 241 без 7.050'лв
ECOROCK-3000 15 2.25 2.150 1.150 2.075 1.353 272 110-110 304 без 10.759'лв

Използването на удължители при по дълбоко вкопаване на системата е непрепоръчително!


Пречиствателна стцния за еднофамилна къща цена от 7.956'лв.

Посочената цена включва:

 • първичен резервоар с капак #първиченрезервоар #биореактор
 • биореактор с биофилтър и капак #капак #Пречиствателнастцниязаеднофамилнакъща

Посочената цена не включва:

Срок за доставка: 10-14 дни

Направи запитване за ПСОВ и върни по мейл. #пречиствателнастанция, #резервоаризавода

Направи предложение за пречиствателна станция BIOROCK #пречиствателнистанции, #поддръжка, #полиетиленовирезервоари

precistvatelni stancii     precistvatelni stancii      precistvatelni stancii      precistvatelni stancii      пречиствателна станция за къща цена        пречиствателна станция за къща цена      пречиствателна станция за къща цена     пречиствателна станция за къща цена      precistvatelni stancii poddrajka

Приложената информация е предоставена от фирмата производител: www.biorock.com

Tags: BIOROCK, ECOROCK, HDPE, precchistvatelna stancia, prechistvatelni saorazhenia za otpadna i otpadachna voda, prechistvatelni stancii, БЕЗ ТОК, Биологична пречиствателна станция, Биологични пречиствателни станции, БИОРОК, биофилтър, еднофамилни пречиствателни станции, Локална пречиствателна станция, Локална пречиствателна станция за битово фекални води, Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, Локални биологични пречиствателни станции, локални пречиствателни станции, Малка пречиствателна станция за къща, малки пречиствателни станции, монолитни къщи, Отпадъчни води, полиетилен, полиетилен висока плътност, Полиетиленови резервоари за вода за вкопаване, презиствателна станция цена, преносими къщи, Пречиствателна станция, Пречиствателна станция BIOROCK без ток, Пречиствателна станция за битово фекални води, Пречиствателна станция за къща цена, Пречиствателна станция за отпадъчни води, Пречиствателни станции BIOROCK без ток, Пречиствателни станции за битово фекални води, пречиствателни станции за затворен комплекс, Пречиствателни станции за къщи цени, Пречиствателни станции за отпадъчни води води, Пречиствателни съоръжения за отпадна и отпадъчна вода, първичен филтър, сглобяеми къщи, Септични резервоари